Celotni postopek sprejema poteka v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva:

 1. Postopek za sprejem v VDC Kranj se začne z vložitvijo prošnje.
  * Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo.
  * Prošnja za vključitev ali premestitev v storitev vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji.
 2. Prošnji se priloži obvezne priloge:
  • zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju (povezava do priloge PDF), staro največ mesec dni,
  • izjavo o načinu plačila storitve s strani tretje osebe (v primeru vloge za sprejem v storitev institucionalnega varstva),
  • odločbo pristojnega organa oziroma izvedensko mnenje pristojne komisije, izdano v postopku uveljavljanja pravic po drugih predpisih,
  • na vpogled je potrebno predložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem prebivališču ali overjeno fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo in stalno prebivališče.
 3. Lastnoročno podpisano prošnjo vloži uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik.
 4. Prošnja se pošlje po pošti ali odda osebno v zavodu.

POPOLNA PROŠNJA je prošnja z vsemi zgoraj naštetimi prilogami. Če zavod prejme nepopolno prošnjo, pozove vlagatelja, da v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev prošnjo dopolni.

PREDNOSTNI ZAVOD: Če želi uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik vložiti prošnjo v več zavodov hkrati, vloži prošnjo v prednostni zavod in v njej navede, v katere zavode bi še želel biti sprejet.

Za več informacij:
Katja Polanec, predsednica Komisije za sprejem, premestitev in odpust VDC Kranj, vodja
postopkov ter skrbnica dokumentacije v postopkih
TELEFON: 04/ 280 55 14