Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih, v okviru pooblastil, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda in daje direktorju in svetu zavoda mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti z uvajanjem sodobnih metod dela.

Sestavljajo ga direktor kot strokovni vodja in 5 – 9 članov, ki jih imenuje direktor izmed strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev.