Dogovor

Na podlagi 16. člena Pravilnika, zavod z uporabnikom, ki bo sprejet podpiše Dogovor, s katerim se uredijo vsa bistvena vprašanja izvajanja storitve:

  • Vrsta oskrbe,
  • začetek izvajanja storitve,
  • obseg storitve,
  • cena storitve,
  • osebe, ki bodo storitev plačevale in
  • pogoji za spremembe in prenehanje veljavnosti dogovora.

Storitev se izvaja na način, da se uporabniku omogoči ohranjanje pridobljenih in širitev novih znanj in spretnosti, pridobivanje novih socialnih in delovnih navad, uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti, stimulira občutek koristnosti in samopotrditve.

Storitev traja dokler obstajajo razlogi za vključitev uporabnika v to obliko varstva in dokler je pripravljen storitev sprejemati.

Ob sklenitvi Dogovora je treba uporabnika seznaniti z vsemi za življenje v zavodu pomembnimi zadevami, zlasti z njegovimi pravicami in dolžnostmi, s pravili življenja in dela v zavodu (hišni red), z zaposlenimi in z razporeditvijo prostorov.

Individualiziran osebni načrt

V sladu s 24. členom Pravilnika, mora zavod v 30 dneh po vključitvi v zavod mora zavod izdelati individualizirani osebni načrt uporabnika, ki obsega najmanj navedbo storitev, ki bodo nudene uporabniku, in ob spremljanju uporabnikovih potreb preveriti, ali sklenjen dogovor ustreza njegovim potrebam glede na možnosti zavoda in po potrebi z uporabnikom skleniti dodatek k dogovoru.

Osebni načrt uporabnika VDC Kranj je oblikovan skupaj z uporabnikom in zanj, saj le skozi aktivno vlogo lahko tudi sam prevzame odgovornost za uresničevanje zastavljenih ciljev. Uporabnik aktivno sodeluje tako pri načrtovanju, evalvaciji ter samoevalvaciji.

Dodatek k Dogovoru

Zavod si je dolžan prizadevati, da z uporabnikom sklene Dodatek k Dogovoru tudi v vseh primerih spremenjenih okoliščin, zaradi katerih je potrebno uporabniku zagotoviti drugačen obseg ali drugo vrsto storitve, ki jo izvaja zavod.