Na podlagi popolne vloge, komisija za sprejem, premestitev in odpust, ugotovi

  • ali uporabnik izpolnjuje pogoje za sprejem,
  • ali je upravičen do storitve, ki jo izvaja zavod in
  • katera vrsta storitve oziroma oskrbe bo zanj potrebna glede na njegovo zdravstveno in socialno stanje.

V kolikor izpolnjuje pogoje za sprejem in je upravičen do storitve, ga komisija uvrsti na seznam čakajočih za sprejem ter ga o tem obvesti.

Če zavod izvaja različne vrste storitev oziroma oskrbe v različnih obsegih ali na različne načine, vodi več seznamov čakajočih za sprejem.

Ko je v zavodu na razpolago ustrezno prosto mesto, komisija predlaga sprejem uporabnika iz seznama čakajočih za sprejem in pri tem upošteva:

  • vrstni red po prispetju prošenj oziroma dolžino čakalne dobe,
  • zdravstveno stanje uporabnika, ki pogojuje vrsto potrebne storitve oziroma oskrbe,
  • bližino stalnega bivališča uporabnika in njegovih svojcev,
  • socialne razloge, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema.

Če se uporabnik ne odzove vabilu oziroma izjavi, da še ne želi biti sprejet v zavod, zavod začne postopek sprejema naslednjega iz seznama čakajočih za sprejem.

Če se uporabnik dvakrat zaporedoma ne odzove vabilu, oziroma izjavi, da še ne želi biti sprejet v zavod, njegova prošnja miruje, dokler pisno ne zaprosi, da se postopek za njegov sprejem nadaljuje. Prošnja uporabnika lahko miruje največ eno leto. Po enem letu se prošnja uvrsti na zadnje mesto na seznamu čakajočih za sprejem.

Če uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik pisno izjavi, da umika prošnjo za sprejem, zavod postopek sprejema ustavi in o tem obvesti uporabnika v roku 30 dni od prejema njegove izjave.