Upravičenci do vključitve v storitev VDC so osebe po dopolnjenem 18.letu starosti, vključijo pa se v tisto obliko storitve, ki ustreza njihovim psihološkim, pedagoškim, zdravstvenim in socialnim potrebam ob upoštevanju njihove prevladujoče, primarne motnje.

Upravičence natančno določata 8. in 10. člen Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (pisrs.si)

Pravico do vključitve upravičenec dokazuje z odločbo pristojnega organa oziroma izvedensko mnenje pristojne komisije, izdano v postopku uveljavljanja pravic po drugih predpisih.