Svet zavoda je organ upravljanja. Sprejema najpomembnejše splošne akte, program dela in razvoja zavoda, finančni načrt in letno poročilo, skladno z zakonom imenuje in razrešuje direktorja, izvaja pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja zavoda ter opravlja druge z zakonom, sklepom o ustanovitvi, drugimi predpisi ter statutom VDC Kranj določene zadeve.

Sestavlja ga sedem članov – štirje predstavniki ustanovitelja (RS) ter po en predstavnik delavcev VDC Kranj, invalidskih organizacij in zakonitih zastopnikov oz. skrbnikov.

Mandat članov traja štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.

Člani sveta zavoda v mandatnem obdobju 2022-2026 so:

  • Branka Jakšič, predstavnica ustanovitelja
  • Maja Ipavec, predstavnica ustanovitelja
  • Monika Mulej, predstavnica ustanovitelja
  • Tadeja Vodnik, predstavnica ustanovitelja
  • Emil Hafnar, predstavnik zakonitih zastopnikov/skrbnikov
  • Marko Grgić, predstavnik invalidskih organizacij
  • Marjetka Nikolić,  predstavnica zaposlenih