Potrebe naših uporabnikom so zelo raznolike, večinoma pa imajo zaradi svojih dodatnih gibalih in senzornih ovir bistveno manj možnosti za samouresničitev. Prav zato, seveda ob upoštevanju njihovih želja in interesov, uporabnike spodbujamo in podpiramo pri vključevanju v številne programe in vsebine za dvig kakovosti življenja, ki jih izvajamo sami in/ali s pomočjo zunanjih sodelavcev.

Konkreten obseg storitve je v skladu z 10. členom Pravilnika o standardih in normativih v socialnem varstvu ter se določi z individualnim dogovorom, ki ga zavod podpiše z uporabnikom. Sestavni del dogovora je tudi dodatna ponudba zavoda, za katero se odloči uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik, in del storitve, ki se izvaja v nadstandardnem obsegu.

Standardni obseg storitve zajema osnovno oskrbo (bivanje, prehrano, tehnično oskrbo in prevoz) ter socialno oskrbo, ki  zajema vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji.

Nadstandardni obseg storitve zajema daljši čas trajanja storitve, izvedbo prosto časovnih in kreativnih aktivnosti izven storitve ter letovanja, športna in kulturna udejstvovanja.

Poslanstvo VDC Kranj je izvajanje visoko kakovostne storitve, zato se trudimo da uporabnikom ponudimo čim več aktivnosti, ki pripomorejo k dvigu kvalitete njihovega življenja.

Za programe in vsebine za dvig kakovosti življenja v času vključenosti imajo uporabniki možnost podati predloge – na skupnih sestankih, na kolegiju uporabnikov z direktorico ter v okviru anket. Programe in vsebine tako načrtujemo skupaj z njimi in za njih.

Skupne usmeritve so zdrav način življenja skozi gibanje,  zdrava prehrana, učenje življenjskih veščin, ohranjanje funkcionalnih znanj,  kognitivnih sposobnosti, socialnih veščin ter veščin  medsebojnega povezovanja in sodelovanja.

Dodatna ponudba zavoda, ki presega z zakonom določen minimalni obseg storitve, in omogoča razbremenitev družine uporabnikov je tudi možnost vključevanja v večdnevne programe – letovanje na morju, letovanje v toplicah, letovanje z individualnim spremstvom, izobraževalni tabor – usposabljanje na delu z glino, aktivno letovanje na ekološki kmetiji, ipd.